Προθεσμίες Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1) Η υποβολή των δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία α' ή β΄ κατηγορίας πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1 Μαρτίου 2010 και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:


Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 18 Απριλίου 2011

2

Μέχρι 19 Απριλίου 2011

3

Μέχρι 20 Απριλίου 2011

4

Μέχρι 21 Απριλίου 2011

5

Μέχρι 27 Απριλίου 2011

6

Μέχρι 28 Απριλίου 2011

7

Μέχρι 29 Απριλίου 2011

8

Μέχρι 05 Μαΐου 2011

9

Μέχρι 03 Μαΐου 2011

10-50

Μέχρι 04 Μαΐου 2011

60-00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι 05 Μαΐου 2011

(Παράταση με ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών)

Οι δηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου με αρχή για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

2) Γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης

Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 1 Απριλίου 2011

2

Μέχρι 4 Απριλίου 2011

3

Μέχρι 5 Απριλίου 2011

4

Μέχρι 6 Απριλίου 2011

5

Μέχρι 7 Απριλίου 2011

6

Μέχρι 8 Απριλίου 2011

7

Μέχρι 11 Απριλίου 2011

8

Μέχρι 12 Απριλίου 2011

9

Μέχρι 13 Απριλίου 2011

10-50

Μέχρι 14 Απριλίου 2011

60-00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι 15 Απριλίου 2011

3) Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ' κατηγ. Εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2010.

Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 18 Απριλίου 2011

2

Μέχρι 19 Απριλίου 2011

3

Μέχρι 20 Απριλίου 2011

4

Μέχρι 21 Απριλίου 2011

5

Μέχρι 26 Απριλίου 2011

6

Μέχρι 27 Απριλίου 2011

7

Μέχρι 28 Απριλίου 2011

8

Μέχρι 29 Απριλίου 2011

9

Μέχρι 2 Μαϊου 2011

10-50

Μέχρι 3 Μαϊου 2011

60-00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι 4 Μαϊου 2011


4) Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία κλπ με βιβλία Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2010 και αντιπρόσωποι, πράκτορες κλπ.. εισοδήματα μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να λαμβάνουν δήλωση.

Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 2 Μαΐου 2011

2

Μέχρι 3 Μαΐου 2011

3

Μέχρι 4 Μαΐου 2011

4

Μέχρι 5 Μαΐου 2011

5

Μέχρι 6 Μαΐου 2011

6

Μέχρι 9 Μαΐου 2011

7

Μέχρι 10 Μαΐου 2011

8

Μέχρι 11 Μαΐου 2011

9

Μέχρι 12 Μαΐου 2011

10-50

Μέχρι 13 Μαΐου 2011

60-00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι 16 Μαΐου 2011


5) Οι δηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 22 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί - συντάξεις), αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού.

Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 3 Μαΐου 2011

2

Μέχρι 5 Μαΐου 2011

3

Μέχρι 9 Μαΐου 2011

4

Μέχρι 11 Μαΐου 2011

5

Μέχρι 13 Μαΐου 2011

6

Μέχρι 17 Μαΐου 2011

7

Μέχρι 19 Μαΐου 2011

8

Μέχρι 23 Μαΐου 2011

9

Μέχρι 25 Μαΐου 2011

10-50

Μέχρι 27 Μαΐου 2011

60-00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι 31 Μαϊου 2011

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία ΤAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr, www.gsis.gr τηλ. 210-4802552) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

6) Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)

1

Μέχρι 11 Απριλίου 2011

2

Μέχρι 12 Απριλίου 2011

3

Μέχρι 13 Απριλίου 2011

4

Μέχρι 14 Απριλίου 2011

5

Μέχρι 15 Απριλίου 2011

6

Μέχρι 18 Απριλίου 2011

7

Μέχρι 19 Απριλίου 2011

8

Μέχρι 20 Απριλίου 2011

9

Μέχρι 21 Απριλίου 2011

10 - 50

Μέχρι 27 Απριλίου 2011

60 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι 28 Απριλίου 2011

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ..

7) Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.

8) Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.

Ημ/νία υποβολής

Σε 1

10/05/2011

Σε 2

11/05/2011

Σε 3

12/05/2011

Σε 4

13/05/2011

Σε 5

16/05/2011

Σε 6

17/05/2011

Σε 7

18/05/2011

Σε 8

19/05/2011

Σε 9

20/05/2011

Σε 10,20, 30,40,50

23/05/2011

Σε 60,70, 80,90,00

24/05/2011

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λ.π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.


9) Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες με Γ΄ κατηγορίας βιβλία
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2010 μέχρι 15 Απριλίου 2011.


αναδημοσιευση απο το e-forologia.gr

Σκοπός μας οι επιτυχίες σας.

Γι΄αυτό οργανωθήκαμε άψογα:

  • Με τους Λογιστές μας για την Εφορία σας.
  • Με τους οικονομικούς μας συμβούλους για την επιχείρηση σας και τις επενδύσεις σας.
  • Με τα άρτια οργανωμένα Δίκτυα Έρευνας Αγορών για την προώθηση των προϊόντων σας.
  • Με τους Ασφαλιστές μας για τα ασφαλιστικά σας.
  • Με τους Προγραμματιστές μας για την δημιουργία των Sites σας.


Εγγύηση η πείρα, η γνώση

και η προσωπικότητά μας.